[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm không khí thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm không khí thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Giới hạn đề tài
1.4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn.
Chương 2. TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.2. Đặc điểm hệ thống đường bộ và vài nét về giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh
2.1.3. Mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh
2.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.1. Tổng quan GIS
2.2.2. Phân tích hồi quy
2.2.3. Thuật toán nội suy
Chương 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Tổng quan dữ liệu
3.1.2. Phần mềm sử dụng
3.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính dự báo xu thế ô nhiễm các thông số ô nhiễm
4.2. Xây dựng dữ liệu dự báo cho đến năm 2020
4.3. Thành lập bản đồ thể hiện mức độ ô nhiễm không khí qua các năm từ 2007 tới 2020.
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan