[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Chương 1 MỞ ĐẦU
Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan ô nhiễm không khí
2.1.1. Khái niệm ô nhiễm không khí
2.1.2. Các chất gây ô nhiễm không khí cơ bản
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí
2.2. Tổng quan cơ sở lý thuyết
2.2.1. Tổng quan hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.2. Các thuật toán nội suy
2.2.3. Chỉ số chất lượng không khí (AQI)
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2.4. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước
2.4.1. Một số nghiên cứu ngoài nước
2.4.2. Một số nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu và phần mềm sử dụng
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3. Hệ số tương quan R2 và chỉ số Nash
Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xây dựng dữ liệu quan trắc chất lượng không khí
4.1.1. Phân tích dữ liệu
4.1.2. Thực hiện phân chia mẫu
4.2. Thực hiện nội suy và đánh giá
4.2.1. Chỉ số AQI của bụi
4.2.2. Chỉ số AQI của SO2
4.2.3. Chỉ số AQI của NO2
4.2.4. Chỉ số AQI của CO
4.3. So sánh độ chính xác các phương pháp nội suy
4.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng chất lượng không khí
4.5. Thảo luận
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan