[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về GIS
2.1.1. Định nghĩa GIS
2.1.2. Các thành phần cơ bản của GIS
2.1.3. Mô hình dữ liệu của GIS
2.1.4. Chức năng của GIS
2.2. Tổng quan về chất lượng nước
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Thông số chất lượng nước
2.2.3. Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về chất lượng nước mặt
2.2.4. Quá trình lan truyền chất trong nước
2.3. Thuật toán nội suy
2.3.1. IDW
2.3.2. Spline
2.3.3. Kriging
2.3.4. Nhận xét chung về 3 thuật toán
2.4. Tổng quan nghiên cứu
2.4.1. Thế giới
2.4.2. Trong nước
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Vị trí địa lý
3.2. Điều kiện tự nhiên
3.2.1. Địa hình
3.2.2. Khí hậu
3.2.3. Nguồn nước
3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.3.1. Kinh tế
3.3.2. Xã hội
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Dữ liệu
4.1.1. Dữ liệu quan trắc chất lượng nước
4.1.2. Bản đồ nền
4.2. Thực hiện nội suy và đánh giá
4.2.1. Nội suy
4.2.2. Đánh giá
4.3. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ
5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng nước
5.1.1. Thành lập bản đồ vị trí mạng lưới quan trắc
5.1.2. Liên kết số liệu quan trắc chất lượng nước với tọa độ các trạm tương ứng
5.2. Thực hiện nội suy và đánh giá cho thông số DO
5.2.1. Phương pháp nội suy IDW
5.2.2. Phương pháp nội suy Kriging
5.2.3. Phương pháp nội suy Spline
5.3. Thực hiện nội suy và đánh giá cho thông số COD
5.3.1. Phương pháp nội suy IDW
5.3.2. Phương pháp nội suy Kriging
5.3.3. Phương pháp nội suy Spline
5.4. Thực hiện nội suy và đánh giá cho thông số BOD
5.4.1. Phương pháp nội suy IDW
5.4.2. Phương pháp nội suy Kriging
5.4.3. Phương pháp nội suy Spline
5.5. So sánh độ chính xác của các phương pháp nội suy
5.6. Biên tập, thành lập bản đồ
5.6.1. Bản đồ nồng độ DO
5.6.2. Bản đồ nồng độ COD
5.6.3. Bản đồ nồng độ BOD
5.7. Thảo luận
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan