[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và Viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và Viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Khu vực nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình
2.1.1.3. Khí hậu
2.1.1.4. Điều kiện thổ nhưỡng
2.1.2. Đặc điểm thủy văn
2.1.3. Các nguồn lực phát triển
2.1.3.1. Tài nguyên đất
2.1.3.2. Tài nguyên rừng
2.1.3.3. Tài nguyên khoáng sản
2.1.3.4. Tiềm năng du lịch
2.1.3.5. Tiềm năng thủy điện
2.2. Tổng quan về GIS
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Nguồn gốc và sự phát triển của GIS
2.2.3. Thành phần của GIS
2.2.4. Chức năng của GIS
2.3. Tổng quan về Viễn thám
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Nguyên lý cơ bản của Viễn Thám
2.3.3. Ứng dụng của Viễn thám
2.4. Khái quát về Đất ngập nước
2.4.1. Định nghĩa ĐNN
2.4.2. Những tính chất khác biệt của ĐNN
2.4.3. Các chức năng của ĐNN
2.4.3.1. Chức năng sinh thái của ĐNN
2.4.3.2. Chức năng kinh tế
2.4.5. Hệ thống phân loại ĐNN tại Việt Nam
2.4.6. Các công trình nghiên cứu của GIS và Viễn thám về ĐNN
2.4.6.1. Trên thế giới
2.4.6.2. Trong nước
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu
3.2. Phương pháp
3.2.1. Phương pháp thành lập ảnh chỉ số thực vật NDVI
3.2.2. Phương pháp thành lập bản đồ chỉ số TWI
3.2.3. Phương pháp xác định các vùng ngập thường xuyên
3.2.4. Xây dựng bản đồ các vùng ĐNN nhân tạo
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1. Bản đồ chỉ số thực vật NDVI
4.2. Bản đồ chỉ số ẩm địa hình TWI
4.3. Bản đồ các vùng ngập thường xuyên
4.4. Bản đồ các vùng ĐNN nhân tạo
4.5. Bản đồ các vùng có khả năng ĐNN
4.6. Bản đồ phân loại ĐNN tỉnh Kon Tum
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan