[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chất kích thích IBA (Idolbutylic acid) đến khả năng ra rễ của hom cây Lộc vừng (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn) tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chất kích thích IBA (Idolbutylic acid) đến khả năng ra rễ của hom cây Lộc vừng (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn) tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở tế bào học
2.1.2. Cơ sở di truyền học
2.1.3. Sự hình thành rễ bất định
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom
2.2. Những nghiên cứu trên Thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Đặc điểm chung của Lộc vừng
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.5.1. Đặc điểm - vị trí địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu
2.5.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địaz điểm vài thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu
3.4.4. Phương pháp kế thừa
PHẦN 4. KẾT QỦA VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích đến tỉ lệ sống của hom Lộc vừng
4.2. Kết quả tỷ lệ ra rễ của hom Lộc vừng ở các công thức thí nghiệm
4.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích ra rễ đến khả năng ra chồi của hom Lộc vừng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan