[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học ADE Selplex đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt, tại xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên Hải Phòng - Nguyễn Văn Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học ADE Selplex đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt, tại xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên Hải Phòng - Nguyễn Văn Quang
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của lợn giống ngoại nuôi thịt
2.1.2. Hiểu biết về chế phẩm ADE-Selplex
2.1.3. Thông tin về chế phẩm sinh học ADE-Selplex
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu chế phẩm chứa Selen ở nước ngoài
2.2.2. Tình hình nghiên cứu chế phẩm chứa Selen trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.2. Kết quả của chuyên đề
4.2.1. Ảnh hưởng của chế phẩm ADE-Selplex đến khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm
4.2.2. Ảnh hưởng của chế phẩm ADE-Selplex đến khả năng chuyển hóa thức ăn của lợn thí nghiệm.
4.2.3. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến khả năng kháng bệnh của lợn thịt thí nghiệm
4.2.4. Hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học đến chi phí thuốc thú y/kg KL lợn thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan