[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân tại dự án xây dựng trạm biến áp 220/110KV xã Nam Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân tại dự án xây dựng trạm biến áp 220/110KV xã Nam Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
2.1.2. Đặc điểm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Các văn bản pháp quy của nhà nước:
2.2.2. Các văn bản pháp quy của địa phương:
2.3. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.2.3. Công tác giải phóng mặt bằng ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.4. Sơ lược công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Phổ Yên
2.3. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân
2.3.1. Đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng
2.3.2. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá tình hình cơ bản của xã Nam Tiến
3.2.2. Đánh giá thực trạng giải phóng mặt bằng tại dự án nghiên cứu
3.2.4. Tồn tại và giải pháp cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập và kế thừa số liệu, tài liệu
3.3.2. Phương pháp điều tra người dân thông qua phiếu điều tra
3.3.3. Phương pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu
3.3.4.Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản tại địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội của xã Nam Tiến
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất của xã Nam Tiến
4.1.4. Thực trạng công tác quản lý đất đai của xã Nam Tiến
4.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối dự án nghiên cứu
4.2.1. Công tác bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án nghiên cứu
4.2.2. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tiến hành tại dự án
4.2.3. Đánh giá chung việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án nghiên cứu.
4.3. Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất tại dự án
4.3.1. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống của người dân tại dự án
4.3.2. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm tại dự án
4.3.3. Về việc giải quyết việc làm cho các hộ sau khi bị thu hồi đất
4.4. Tồn tại và giải pháp
4.4.1. Tồn Tại
4.4.2. Nhóm giải pháp về chính sách
4.4.3. Giải pháp tổ chức và quản lý
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan