[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất ở trên địa bàn phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về giá đất
2.1.1. Khái niệm giá đất
2.1.2. Đặc trưng của giá đất
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2. Cơ sở pháp lí
2.3. Khái quát về thị trường bất động sản trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Thị trường bất động sản thế giới
2.3.2. Thị trường bất động sản Việt Nam.
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Thời gian nghiên cứu
3.4. Nội dung nghiên cứu
3.5. Phương pháp nghiên cứu
3.5.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.5.2. Phương pháp chọn điểm điều tra
3.5.3. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích
3.5.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Thịnh Đán năm 2014
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn phường Thịnh Đán năm 2014
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sử dụng đất
4.2. Khái quát về dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên
4.3. Đánh giá ảnh hưởng của dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất ở địa bàn phường Thịnh Đán giai đoạn 2012-2014
4.3.1. Giá đất ở do Nhà nước quy định tại phường Thịnh Đán giai đoạn 2012-2014
4.3.2. Giá đất ở trên thị trường tại phường Thịnh Đán giai đoạn 2012-2014
4.3.3.So sánh giá đất ở trên thị trường với giá đất ở Nhà nước quy định phường Thịnh Đán giai đoạn 2012-2014
4.3.4. Đánh giá chung ảnh hưởng của dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất ở tại phường Thịnh Đán giai đoạn 2012-2014
4.4. Đề xuất các giải pháp
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan