[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystis gây hại trên Keo lai (Acacia hybrid) tại địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystis gây hại trên Keo lai (Acacia hybrid) tại địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm hình thái của cây Keo lai
2.1.2. Đặc tính sinh thái của cây Keo lai
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.1.1. Những nghiên cứu về cây Keo lai
2.2.1.2. Nghiên cứu về bệnh hại Keo
2.2.1.3. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis
2.2.1.4. Nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2.1. Nghiên cứu về gây trồng Keo lai
2.2.2.2. Nghiên cứu về bệnh hại Keo
2.2.2.3. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis
2.2.2.4. Nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo lai
3.3.2. Mô tả triệu chứng nhận biết của nấm bệnh
3.3.3. Xác định tỷ lệ bị bệnh (P%) và Mức độ bị bệnh (R%) trung bình của bệnh hại nấm ceratocystis trên cây Keo lai
3.3.4. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với cây Keo lai theo độ dốc
3.3.4.1. Đánh giá tỷ lệ bị bệnh (P%) do nấm giữa các độ dốc
3.3.4.2. Đánh giá mức độ bị bệnh (R%) do nấm giữa các độ dốc
3.3.5. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với cây Keo lai theo từng khu vực nghiên cứu
3.3.5.1. So sánh tỷ lệ bị bệnh do nấm theo từng khu vực nghiên cứu
3.3.5.2. So sánh mức đọ bị bệnh do nấm theo từng khu vực nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo lai trồng tại 3 xã
3.4.1.1. Mô tả các triệu chứng bệnh
3.4.1.2. Phương pháp phân lập và mô tả đặc điểm hình thái của bệnh
3.4.1.3. Phương pháp giám định nấm gây bệnh bằng đặc điểm hình thái
3.4.2. Phương pháp đánh giá thiệt hại của bệnh đối với rừng trồng Keo lai
3.4.2.1. Đánh giá tỷ lệ bị bệnh và mức độ bị bệnh theo độ dốc
3.4.2.2. Đánh giá tỷ lệ bị bệnh và mức độ bị bệnh theo địa điểm gây trồng
3.4.3. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.4. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo lai
4.2. Tỷ lệ bị hại (P%) mức độ bị bệnh (R%) của bệnh hại nấm cây keo lai ở rừng trồng khu vực nghiên cứu
4.3. Kết quả đánh giá thiệt hại của cây Keo lai do bệnh hại nấm gây ra
4.3.1. Đánh giá thiệt hại của cây Keo lai do bệnh hại nấm gây ra theo độ dốc
4.3.1.1. So sánh tỷ lệ bị bệnh do nấm (P%)
4.2.1.2. So sánh tỷ lệ bị bệnh theo độ dốc
4.2.1.3. So sánh mức độ bị bệnh (R%)
4.1.2.4. So sánh mức độ bị bệnh theo độ dốc
4.3.2. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với keo lai ở các địa điểm điều tra
4.3.2.1. So sánh tỷ lệ bị bệnh theo khu vực
4.3.2.2. So sánh mức độ bị bệnh theo khu vực nghiên cứu
4.4. Biện pháp phòng trừ
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan