[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Phục Hoà tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Phục Hòa giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Khái quát về công tác bồi thường GPMB
2.1.1. Khái niệm về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
2.1.2. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường GPMB
2.1.3. Đối tượng và điều kiện được đền bù
2.3. Thực trạng về công tác bồi thường, GPMB trên thế giới và trong nước
2.3.1. Công tác bồi thường, GPMB trên thế giới
2.3.2. Công tác bồi thường, GPMB ở Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện Phục Hoà
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác BTGPMB tại huyện phục hoà
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác BTGPMB huyện phục hoà thông qua ý kiến của người dân
3.3.4. Đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn của công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp và hướng khắc phục để nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường và GPMB huyện phục hoà trong thời gian tới.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
3.4.4. Phương pháp tham khảo, kế thừa các loại tài liệu liên quan đến đề tài
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Hiện trạng sử dụng,tình hình quản lý đất đai của huyện Phục Hoà
4.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện Phục Hòa
4.2.1. Quy trình thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
4.2.2. Khái quát về các dự án trọng điểm liên quan đến công tác BTGPMB trên địa bàn huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2014
4.2.3. Đối tượng và điều kiện bồi thường
4.2.4. Bồi thường về đất ở
4.2.5. Bồi thường về đất nông nghiệp
4.2.6. Bồi thường về đất phi nông nghiệp
4.2.7. Đánh giá Tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB
4.3. Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Phục Hòa thông qua ý kiến của người dân
4.4. Một số thuận lợi và khó khăn khi tiến hành công tác BTGPMB và rút ra bài học kinh nghiệm
4.4.1. Mặt thuân lợi
4.4.2. Những khó khăn
4.4.3. Bài học kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo
4.5. Một số giải pháp và hướng khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện phục hoà trong thời gian tới
PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan