[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng công trình Đường Bản Na Phay - Pu Lau tại xã Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng công trình Đường Bản Na Phay - Pu Lau tại xã Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Bồi thường
2.1.2. Hỗ trợ
2.1.3. Tái định cư
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường và GPMB.
2.3.3. Tình hình giải phóng mặt bằng huyện Điện Biên trong những năm gần đây
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian thực tập
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiê, kinh tế - xã hội
3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường GPMB
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường và GPMB ở huyện Điện Biên – tỉnh Điện Biên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Mường Nhà
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Kết quả bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án đường Bản Na Phay - Pu Lau
4.2.1. Khái quát về dự án xây dựng Đường Bản Na Phay - Pu Lau trên địa phận xã Mường Nhà huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
4.2.2. Đánh giá kết quả thống kê về đất, tài sản, cây cối, hoa màu đã được bồi thường trong dự án
4.2.3. Kết quả bồi thường về đất, tài sản, cây cối hoa màu trong dự án
4.2.4. Kết quả về hỗ trợ
4.2.5. Tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện bồi thường và GPMB
4.3. Đánh giá kết quả công tác BT&GPMB của dự án công trình đường Bản Na Phay – Pu Lau qua ý kiến của người dân
4.3.1. Kết quả điều tra lấy ý kiến của hộ gia đình, cá nhân về công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án
4.3.2. Kết quả điều tra cán bộ trong ban bồi thường và GPMB của huyện Điện Biên
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác GPMB của dự án
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB
4.4.2. Nguyên nhân
4.4.3. Một số kinh nghiệm chỉ đạo
4.5.1. Chế độ chính sách
4.5.2. Về tổ chức thực hiện
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan