[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của xã Minh Hòa huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của xã Minh Hòa huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2013
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển QSDĐ
2.2.1. Các hình thức chuyển QSDĐ
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển QSDĐ
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Minh Hòa.
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai năm 2003.
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trong xã về chuyển QSDĐ theo số liệu điều tra.
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Minh Hòa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Minh Hòa
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của Xã Minh Hòa
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Minh Hòa
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Minh Hòa
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai tại xã Minh Hòa
4.3. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Minh Hòa
4.3.1. Kết quả công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Minh Hòa giai đoạn 2010 – 2013
4.3.2. Kết quả công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn xã Minh Hòa giai đoạn 2010 – 2013
4.3.3. Kết quả công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Minh Hòa giai đoạn 2010 – 2013
4.3.4. Kết quả công tác thừa kế QSDĐ tại xã Minh Hòa giai đoạn 2010 - 2013.
4.3.5. Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ tại xã Minh Hòa giai đoạn 2010 - 2013
4.3.6. Kết quả công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ tại xã Minh Hòa giai đoạn 2010 – 2013
4.3.7. Kết quả công tác góp vốn bằng QSDĐ tại xã Minh Hòa giai đoạn 2010 – 2013
4.3.8. Kết quả công tác bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ tại xã Minh Hòa giai đoạn 2010 – 2013
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Minh Hòa về chuyển QSDĐ
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Minh Hòa về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.2. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Minh Hòa về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục.
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan