[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Hỷ tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Hỷ tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Các hình thức chuyển QSDĐ
2.2.1. Quyền chuyển đổi QSDĐ
2.2.2. Quyền chuyển nhượng QSDĐ
2.2.3. Quyền cho thuê và cho thuê lại QSDĐ
2.2.4. Quyền để thừa kế QSDĐ
2.2.5. Quyền tặng cho QSDĐ
2.2.6. Quyền thế chấp bằng giá trị QSDĐ
2.2.7. Quyền bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ
2.2.8. Quyền góp vốn bằng giá trị QSDĐ
2.3. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.3.1. Điều kiện để được thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất
2.3.2.Thời điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất
2.3.3. Một số quy định về nhận chuyển QSDĐ
2.4. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
2.4.1. Trình tự thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSDĐ; quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
2.4.2. Trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ
2.4.3. Trình tự, thủ tục xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ
2.4.4. Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSDĐ
2.4.5. Trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn bằng giá trị QSDĐ
2.4.6. Trình tự, thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng giá trị QSDĐ
2.5. Quản lý nhà nước đối với vấn đề chuyển quyền sử dụng đất
2.5.1. Quan niệm về quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất
2.3.2. Vai trò của quản lý nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Tình hình chuyển QSDĐ của Việt Nam và của tỉnh Thái Nguyên
2.3.1.Tình hình chuyển QSDĐ của Việt Nam
2.3.2. Sơ lược tình hình chuyển QSDĐ của huyện Đồng Hỷ
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phần tích, xử lí số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Đồng Hỷ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Đồng Hỷ
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội của huyện Đồng Hỷ
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai tại huyện Đồng Hỷ
4.2. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ tại huyện Đồng Hỷ
4.2.1. Kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức tại huyện Đồng Hỷ
4.2.2. Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2012 – 2014
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Đồng Hỷ về chuyển QSDĐ
4.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Đồng Hỷ về những quy định chung của chuyển QSDĐ theo số liệu điều tra
4.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Đồng Hỷ về các hình thức chuyển QSDĐ
4.3.3. Tổng hợp sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Đồng Hỷ về chuyển QSDĐ
4.4. Những mặt tích cực, điểm hạn chế tồn tại và hướng giải quyết đối với công tác quản lý hoạt động chuyển QSDĐ
4.4.1. Những mặt tích cực
4.4.2. Những tồn tại và hạn chế
4.4.3. Hướng giải quyết khắc phục
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan