[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học.
2.2. Căn cứ pháp lý
2.3. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
2.3.1. Tranh chấp về đất đai.
2.3.2. Khiếu nại về đất đai
2.3.3. Tố cáo về đất đai
2.4. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Việt Nam
2.4.1. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở một số địa phương trong cả nước
2.4.2. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở tỉnh Cao Bằng
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thành phố Cao Bằng
3.3.2. Tình hình sử dụng đất đai Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
3.3.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Cao Bằng trong thời gian tới
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Địa hình
4.1.3. Khí hậu
4.1.4. Các loại tài nguyên
4.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.6. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sử dụng đất
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai Thành phố Cao Bằng
4.2.1. Hiện trạng bộ máy tổ chức cán bộ ngành TN&MT Thành phố Cao Bằng
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai Thành phố Cao Bằng
4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Công tác tiếp nhận và phân loại đơn thư
4.3.2. Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Cao Bằng giải đoạn 2012 - 2014
4.3.3. Tổng hợp kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014
4.3.4. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nạo, tố cáo
4.4. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khan trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng trong thời gian tới
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan