[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020
MỤC LỤC
CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ ĐIỆN TỬ
1.1 Một số khái niệm cơ bản về cơ điện tử
1.1.1 Khái niệm về cơ điện tử
1.1.2 Các thành phần chủ yếu của cơ điện tử
1.1.3 Một số đặc trưng cơ bản của cơ điện tử
1.1.4 Khái niệm về công nghiệp cơ điện tử
1.2 Vai trò của cơ điện tử đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.3 Nhận diện lại một số chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử
1.3.1 Chính sách về nghiên cứu và phát triển
1.3.2 Các chính sách thuế
1.3.3 Chính sách phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, NHU CẦU VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
2.1 Thực trạng phát triển cơ điện tử ở Việt Nam
2.1.1 Về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
2.1.2 Về sản xuất sản phẩm cơ điện tử
2.1.3 Về đào tạo nguồn nhân lực cơ điện tử
2.1.4 Về vấn đề liên kết trong sản xuất
2.2 Nhu cầu và tiềm năng phát triển cơ điện tử ở Việt Nam
2.2.1 Nhu cầu phát triển cơ điện tử
2.2.2 Tiềm năng phát triển cơ điện tử
2.3 Một số nhận xét chung về thực trạng, nhu cầu và tiềm năng phát triển cơ điện tử ở Việt Nam
CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
3.1 Tình hình phát triển cơ điện tử của một số nước trên thế giới
3.1.1 Mỹ
3.1.2 Nhật Bản
3.1.3 Liên minh Châu Âu (EU)
3.1.4 Hàn Quốc
3.1.5 Đài Loan
3.1.6 Trung Quốc
3.1.7 Malaixia
3.1.8 Thái Lan
3.2 Xu hướng phát triển của cơ điện tử trên thế giới
3.3 Một số nhận xét chung và bài học đối với Việt Nam
CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
4.1 Phân tích những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức. Ma trận SWOT và tổ hợp các giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam
4.2 Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử đến năm 2020
CHƯƠNG V: CÁC GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
5.1 Các giải pháp, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam đến năm 2020
5.1.1 Giải pháp của Nhà nước
5.1.2 Giải pháp của các doanh nghiệp SXKD các sản phẩm cơ điện tử
5.1.3 Giải pháp của các tổ chức nghiên cứu - triển khai KH&CN thuộc lĩnh vực cơ điện tử
5.1.4 Giải pháp của các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề có đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực cơ điện tử
5.2 Lộ trình phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam đến năm 2020
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan