[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất trên địa bàn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất trên địa bàn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Các căn cứ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất
2.2. Một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất
2.2.1. Khái niệm về giao đất, cho thuê đất
2.2.2. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất
2.3. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
2.3.1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2003
2.3.2. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013
2.4. Hạn mức giao đất
2.4.1. Hạn mức giao đất nông nghiệp
2.4.2. Hạn mức giao đất phi nông nghiệp
2.5. Các loại hình giao đất, cho thuê đất
2.5.1. Các loại hình giao đất
2.5.2. Các loại hình cho thuê đất
2.6. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất
2.6.1. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2003
2.6.2. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013
2.7. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất
2.7.1. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2003
2.7.2. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Sơ lược tình hình cơ bản của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và khái quát công tác quản lý đất đai của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
3.3.4. Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thuê đất.
3.3.5. Khó khăn, tồn tại và một số giải pháp khắc phục trong công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp đối soát thực địa
3.4.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Sơ lược tình hình cơ bản của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4.2.2. Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.3.1. Công tác giao đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.3.2. Công tác cho thuê đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.4. Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thuê đất
4.5. Khó khăn, tồn tại và một số giải pháp khắc phục trong công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2014
4.5.1. Những khó khăn, tồn tại
4.5.2. Nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan