[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. Cở sở pháp lí của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2. Khái niệm và một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2.1. Công tác giao đất, cho thuê đất
2.2.2. Một số quy định về thu hồi đất
2.3. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Sơ lược tình hình cơ bản của huyện Đại Từ
3.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện Đại Từ
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả trong việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của huyện Đại Từ
3.4. Phương pháp thực hiện
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lí số liệu
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Đại Từ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lí đất đai của huyện Đại Từ
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Đại Từ
4.2.2. Thực trạng cán bộ địa chính huyện Đại Từ
4.2.3. Sơ lược về công tác quản lí nhà nước về đất đai của huyện Đại Từ
4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá công tác giao đất của huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014
4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2012- 2014
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan