[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Các căn cứ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất
2.1.3. Khái niệm và một số quy định trong việc giao đất, cho thuê đất
2.2. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TỈNH TUYÊN QUANG
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
3.3. NỘI DUNG
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang năm 2014
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của thành phố Tuyên Quang năm 2014
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay.
3.3.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn đọng trong công tác giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay.
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp đối soát thực địa
3.4.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG-TỈNH TUYÊN QUANG
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG-TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2013- 2014.
4.2.1. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang.
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai thành phố Tuyên Quang-tỉnh Tuyên Quang năm 2014.
4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT- CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG-TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN TỪ 1/7/2014 ĐẾN NAY.
4.3.1. Đánh giá công tác giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay.
4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay.
4.3.3. Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thuê đất.
4.4. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN TỪ 1/7/2014 ĐẾN NAY.
4.4.1. Nhận xét về công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ 1/7/2014 đến nay.
4.4.2. Những khó khăn, tồn tại
4.4.3. Nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan