[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.1.2.1. Các văn bản pháp luật của nhà nước
2.1.2.2. Các văn bản pháp luật của Tỉnh Yên Bái
2.2. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2.1. Khái niệm và một số quy định trong công tác giao đất và cho thuê đất
2.2.1.1. Khái niệm giao đất, cho thuê đất
2.2.1.2. Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất
2.2.1.3. Căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất
2.2.1.4. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
2.2.1.5. Các hình thức giao đất, cho thuê đất
2.2.1.6. Hạn mức giao đất, cho thuê đất
2.2.1.7. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất
2.2.1.8. Trình tự giao đất, cho thuê đất.
2.2.2. Khái niệm và một số quy định trong việc thu hồi đất
2.2.2.1. Khái niệm thu hồi đất
2.2.2.2. Thẩm quyền thu hồi đất
2.2.2.3. Các trường hợp thu hồi đất
2.2.2.4. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
2.2.2.5. Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường
2.2.2.6. Trình tự, thủ tục thu hồi đất
2.3. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của cả nước
2.4. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của Tỉnh Yên Bái
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của Thành phố Yên Bái
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Yên Bái giai đoạn 2012-2014.
3.3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Yên Bái trong thời gian tới
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế
4.1.2.2. Thu nhập
4.1.2.3. Dân số
4.1.2.4. Lao động và việc làm
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sử dụng đất
4.1.3.1. Thuận lợi
4.1.3.2. Khó Khăn
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai của thành phố Yên Bái
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
4.2.1.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp
4.2.1.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng
4.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Yên Bái
4.2.2.1. Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản đã được ban hành
4.2.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ hành chính, lập bản đồ hành chính
4.2.2.3. Công tác điều tra lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
4.2.2.4. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.2.5. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.2.2.6. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai
4.2.2.7. Công tác quản lý tài chính về đất đai
4.2.2.8. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.2.2.9. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
4.2.2.10. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất
4.2.2.11. Quản lý các dịch vụ công về đất đai
4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá công tác giao đất
4.3.1.1. Đánh giá công tác giao đất theo đối tượng sử dụng
4.3.1.2. Đánh giá công tác giao đất theo đơn vị hành chính.
4.3.1.3. Đánh giá công tác giao đất theo mục đích sử dụng
4.3.1.4. Đánh giá công tác giao đất theo thời gian
4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất
4.3.2.1. Đánh giá công tác cho thuê đất theo đối tượng sử dụng
4.3.2.2. Đánh giá công tác cho thuê đất theo đơn vị hành chính
4.3.2.3. Đánh giá công tác cho thuê đất theo mục đích sử dụng
4.3.2.4. Đánh giá công tác cho thuê đất theo thời gian
4.3.2.5. Đánh giá công tác cho thuê đất so với nhu cầu thuê đất
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất
4.3.3.1. Đánh giá công tác thu hồi đất theo mục đích sử dụng đất
4.3.3.2. Đánh giá công tác thu hồi đất theo đơn vị hành chính
4.3.4. Đánh giá hiểu biết của người dân về công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất tại thành phố Yên Bái
4.3.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trong công tác giao đất
4.3.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác cho thuê đất
4.3.4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác thu hồi đất.
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn của thành phố Yên Bái
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Yên Bái trong thời gian tới
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan