[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.1.3. Cơ sở pháp lý
2.2. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.1. Khái niệm đất đai, tranh chấp đất đai và hòa giải tranh chấp đất đai
2.2.2. Các dạng tranh chấp
2.2.3. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.5. Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.6. Các bước giải quyết tranh chấp đất đai
2.2.7. Các giấy tờ về đất đai
2.2.8. Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan tới địa giới hành chính
2.2.9. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã
2.2.10. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai tại xã
2.2.11. Mục đích ý nghĩa của hòa giải tranh chấp đất đai
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của xã
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Tân Thành
4.1.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã.
4.2. Sơ lược tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Bình
4.2.1. Sơ lược tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên cả nước.
4.2.2. Sơ lược tình hình giải quyết tranh chấp đất đai tỉnh Thái Nguyên
4.2.3. Sơ lược tình hình giải quyết tranh chấp đất đai của huyện Phú Bình
4.3. Đánh giá công tác hòa giải tranh chấp đất đai của xã Tân Thành giai đoạn 2010-2014
4.3.1. Đánh giá quy trình hòa giải tranh chấp đất đai Xã Tân Thành
4.3.2. Đánh giá công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tại xã Tân Thành
4.3.3. Tình hình tranh chấp đất đai và hòa giải tranh chấp đất đai của xã Tân Thành trong giai đoạn 2010-2014.
4.3.4. Ý kiến của người dân về công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại xã Tân Thành giai đoạn 2010 – 2014.
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai của xã Tân Thành trong thời gian tới.
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Những tồn tại, hạn chế
4.4.4. Phương hướng và giải pháp
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan