[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lí nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lí nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Những hiểu biết chung về công tác quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Cơ sở pháp lý đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta
2.2. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật Đất đai 2003
2.3. Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam, ở tỉnh Thái Nguyên và trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2014
2.3.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước
2.3.2. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở tỉnh Thái Nguyên và huyện Phổ Yên
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu.
3.4.2. Phân tích và xử lý số liệu.
3.4.3. Phương pháp tổng hợp.
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế và xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
4.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
4.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 đến 2014
4.3.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
4.3.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng kí quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.8. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.9. Quản lý tài chính về đất đai
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.3.12. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất
4.3.13. Quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4. Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tiên Phong giai đoạn 2011 đến 2014
4.4.1. Một số kết quả đạt được
4.4.2. Những tồn tại và thiếu sót
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 đến 2013
4.5.1. Giải pháp chung.
4.5.2. Giải pháp cụ thể về quản lý nhà nước về đất đai.
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan