[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Cơ sở lý luận về công tác giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư
2.2.1. Tầm quan trọng của công tác giao và cho thuê đất đối với các dự án đầu tư
2.2.2. Các quy định của nhà nước về giao đất và cho thuê đất đối với các dự án đầu tư
2.2.3. Mối quan hệ của công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư vàhiệu quả sử dụng đất
2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án
2.3. Tình hình quản lý đất đai trong nước và ngoài nước
2.3.1. Tình hình quản lý đất đai trên thế giới
2.3.2. Tình hình quản lý đất đai tại Việt Nam
2.4. Tình hình sử dụng đất đai của các tổ chức trong nước
2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trong cả nước
2.4.2. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức
2.4.3. Thực trạng công tác giao đất và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên cả nước
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.2. Đối tượng nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Chợ Đồn
3.3.2. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2010-2014
3.3.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn
3.3.4. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2010- 2014
3.3.5. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tăng cường công tác quản lý giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thuỷ văn
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.2.1. Tài nguyên đất
4.1.2.2. Tài nguyên nước
4.1.2.3. Tài nguyên rừng:
4.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.3.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.3.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
4.2. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2010-2014
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2014
4.2.2. Quy trình thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn
4.2.3. Kết quả giao đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2010-2014
4.2.4 Kết quả công tác cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2010 – 2014
4.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Đồn
4.3.1. Tình hình chấp hành pháp Luật Đất đai của các tổ chức
4.3.2. Công tác kiểm tra việc sử dụng đất sau khi được giao đất, cho thuê đất
4.4. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2010-2014
4.4.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế.
4.4.2. Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất từ phía các doanh nghiệp
4.5. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tăng cường công tác quản lý giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
4.5.1. Những tồn tại
4.5.2. Nguyên nhân của những tồn tại
4.5.3. Những giải pháp để tăng cường công tác quản lý giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan