[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng và lá kim trên núi đá thuộc khu bảo tồn loài & sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng và lá kim trên núi đá thuộc khu bảo tồn loài & sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2.1.1. Nghiên cứu về đa dạng sinh học
2.2.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến thảm thực vật rừng trên núi đá vôi
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2.1. Các nghiên cứu liên quan đến ĐDSH
2.2.2.2. Các nghiên cứu liên quan đến ĐDSH trên núi đá vôi
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.1.1. Vị trí địa lý
2.3.1.2. Đặc điểm tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.2.1. Dân số, dân tộc và nguồn lao động
2.3.2.2. Tình hình kinh tế và thu nhập của người dân sống xung quanh khu bảo tồn
2.3.2.3. Tập quán sinh hoạt, sản xuất
2.3.2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại các xã vùng đệm
2.3.2.5. Đánh giá chung về kinh tế - xã hội khu vực vùng đệm
2.3.3. Khái quát về tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu
2.3.3.1. Diện tích rừng
2.3.3.2. Trữ lượng rừng
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu sẵn có
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ở hiện trường
3.4.2.1. Điều tra tổng thể thảm thực vật và xác định đối tượng nghiên cứu
3.4.2.2. Điều tra thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn
3.4.2.3. Thu hái và xử lý mẫu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Cấu trúc của kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng và lá kim trên núi đá
4.2. Đa dạng của thực vật thân gỗ của rừng hỗn giao cây lá rộng và lá kim trên núi đá
4.2.1. Tổ thành thực vật thân gỗ
4.2.2. Chỉ số đa dạng
4.3. Thống kê thực vật thân gỗ của rừng hỗn giao cây lá rộng và lá kim trên núi đá
4.4. Xác định các loại thực vật thân gỗ có giá trị bảo tồn cao và khả năng tái sinh tự nhiên của nó
4.4.1. Các loài thực vật thân gỗ có giá trị bảo tồn cao
4.4.2 Khả năng tái sinh tự nhiên của các loài thực vật thân gỗ
4.3. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển hệ thực vật thân gỗ trên núi đá
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan