[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên tại khu vực nghiên cứu
2.3.2. Tình hình dân cư kinh tế
2.3.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp
2.3.4. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu sẵn có
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ở hiện trường
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Cầu trúc kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy tại Khu bảo tồn
4.2. Đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn
4.2.1. Tổ thành thực vật thân gỗ
4.2.2. Chỉ số đa dạng
4.3. Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy tại Khu bảo tồn
4.3.1. Phân loại thực vật thân gỗ theo ngành và lớp
4.3.2. Phân loại thực vật thân gỗ theo giá trị sử dụng
4.4. Xác định các loài thực vật thân gỗ có giá trị bảo tồn cao và khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ
4.4.1. Các loài thực vật thân gỗ quý hiếm của kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy tại Khu bảo tồn
4.4.2. Khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ của kiểu rừng phục hồi sau nương rẫy
4.5. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển thực vật thân gỗ
4.5.1. Các giải pháp chung
4.5.2. Các giải pháp cụ thể
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan