[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Các khái niệm liên quan
2.1.2. Xử lí chất thải
2.2. Nguồn phát sinh
2.3. Tác hại của chất thải rắn
2.3.1. Chất thải rắn làm giảm mỹ quan bệnh viện.
2.3.2. Chất thải rắn làm ô nhiễm môi trường không khí.
2.3.3. Chất thải rắn làm ô nhiễm môi trường đất.
2.3.4. Chất thải rắn làm ô nhiễm môi trường nước.
2.4. Cơ sở pháp lí của đề tài
2.5. Thực trạng công tác thu gom xử lý chất thải y tế.
2.5.1. Thực trạng công tác thu gom xử lý chất thải y tế trên thế giới.
2.5.2. Thực trạng công tác thu gom xử lí chất thải tại Việt Nam
2.6. Hiện trạng công tác thu gom xử lí chất thải rắn của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2.6.1. Về thủ tục hành chính
2.6.2. Đánh giá công tác thu gom, xử lý chất thải rắn:
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Các phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra nội nghiệp (Thu thập, xử lý số liệu thứ cấp)
3.4.2. Phương pháp kế thừa
3.4.3. Phương pháp chuyên gia
3.4.4. Phương pháp so sánh
3.4.5. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu
3.4.6. Phương pháp xác định lượng rác thải phát sinh
3.4.7 Phương pháp lấy mẫu khí
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Một số đặc điểm chính, tổng quan về Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương
4.2. Hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Bệnh viện
4.2.1. Nguồn rác thải phát sinh:
4.2.2. Khối lượng chất thải rắn của Bệnh viện:
4.2.3. Công tác phân loại chất thải nguy hại tại bệnh viện.
4.3.4. Tình hình thu gom, lưu trữ, vận chuyển rác thải tại bệnh viện:
4.4. Đánh giá thực trạng xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện.
4.4.1. Thực trạng xử lí chất thải rắn tại Bệnh viện
4.4.2. Chất thải rắn thông thường
4.4.3. Chất thải nguy hại.
4.5. Hiểu biết của cán bộ nhân viên, bệnh nhân về tình hình rác thải y tế của bệnh viện
4.5.1. Đối với cán bộ nhân viên bệnh viện
4.5.2. Đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
4.6. Những hạn chế trong công tác kiểm soát chất thải rắn của Bệnh viện
4.7. Đề xuất các biện pháp xử lí
4.7.1. Biện Pháp quản lí nội vi
4.7.2. Biện pháp về quản lí môi trường.
4.7.3. Biện pháp nâng cao công tác phân loại, thu gom, vận chuyển
4.7.4. Biện pháp về công nghệ
4.7.5. Biện pháp nâng cao công nghệ xứ lý chất thải rắn y tế không đốt
PHẦN 5. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan