[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất san xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất san xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất nông nghiệp
2.2. Sử dụng đất và những quan điểm về sử dụng đất
2.2.1. Sử dụng đất và các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.2.2. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững
2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình sử dụng đất trên thế giới
2.3.2. Tình hình sử dụng đất ở Việt Nam
2.4. Quan điểm và đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.4.1. Quan điểm về nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.4.3. Tình hình đánh giá đất đai trên thế giới
2.5. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.3.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.3.3. Phương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất
3.3.4. Phương pháp đánh giá tính bền vững
3.3.5. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
3.3.6. Phương pháp kế thừa
3.3.7. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đặc điểm và điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Như Cố
4.2. Xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Như Cố
4.2.1. Tình hình sử dụng đất đai của xã Như Cố
4.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp và một số cây trồng chính
4.2.3. Xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Như Cố
4.3. Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.3.1. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.3.2. Hiệu quả xã hội
4.3.3. Hiệu quả môi trường
4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
4.4.3. Các loại hình sử dụng đất được lựa chọn
4.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã
4.5.1. Giải pháp chung
4.4.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan