[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Quân Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Quân Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Đất và vai trò của đất đối với sản xuất nông nghiệp
2.1.1. khái niệm về đất và đất nông nghiệp
2.1.2. Đặc điểm đất nông nghiệp
2.1.3. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong nông nghiệp
2.2. Sử dụng đất và những quan điểm sử dụng đất
2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.2.2. Quan điểm sử dụng đất bền vững
2.2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
2.3. Hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất
2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất
2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.4. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
2.4.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất
2.4.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.4.3. Định hướng sử dụng đất
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.4.4. Phương pháp đánh giá tính bền vững
3.4.5. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Quân Bình - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và môi trường
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Quân Bình ảnh hưởng tới sử dụng đất
4.2. Đánh giá hiện trạng và xác định loại hình sử dụng đất của xã Quân Bình
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.2. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Quân Bình huyện Bạch Thông
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuât nông nghiệp
4.3.1. Hiệu quả kinh tế.
4.3.2. Hiệu quả xã hội.
4.3.3. Hiệu quả môi trường.
4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường cho xã Quân Bình
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn.
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn.
4.4.3.Hướng lựa chọn các loại hình sử dụng đất.
4.5. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu quả cho xã.
4.6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Quân Bình
4.6.1. Giải pháp chung
4.6.2. Giải pháp cụ thể.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan