[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2013
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Sơ lược hiện trạng đất đai trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu về đất đai trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất đai của xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2.3. Sử dụng đất và quan điểm sử dụng đất bền vững.
2.3.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất
2.3.2. Quan điểm sử dụng đất bền vững.
2.4. Hiệu quả sử dụng đất và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.4.1. Hiệu quả kinh tế
2.4.2. Hiệu quả xã hội
2.4.3. Hiệu quả môi trường
2.5. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu:
3.3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
3.3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp phân vùng nghiên cứu
3.4.4. Phương pháp xác định các đặc tính đất đai
3.4.5. Phương pháp tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.4.6. Phương pháp đánh giá tính bền vững
3.4.7. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
3.4.8. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan đến đề tài
3.4.9. Phương pháp xây dựng bản đồ
3.4.10. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tình hình biến động đất đai của xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên.
4.2.1. Tình hình sử dụng đất vào các mục đích.
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
4.2.3. Tình hình biến động đất đai của địa bàn Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
4.3.1. Hiệu quả kinh tế
4.3.2. Hiệu quả xã hội
4.3.3. Hiệu quả Môi trường
4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất thích hợp theo nguyên tắc sử dụng bền vững
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
4.4.3. Hướng dẫn lựa chọn các loại hình sử dụng đất
4.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất trong tương lai
4.5.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất
4.5.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất trong tương lai.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan