[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2014


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất
2.1.2. Tầm quan trọng của đánh giá đất
2.1.3. Khái niệm đất nông nghiệp
2.1.4. Phân loại đất nông nghiệp
2.1.5. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất nông nghiệp
2.2. Cơ sở lý luận về đánh giá đất
2.2.1. Đánh giá đất dựa vào điều kiện tự nhiên
2.2.2. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả kinh tế
2.2.3. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả xã hội
2.2.4. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả môi trường
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
2.3.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình
2.4. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
3.3.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động đất nông nghiệp trên địa bàn thịtrấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
3.3.3. Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã
3.3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.3.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.3.6. Định hướng sử dụng đất cho thị trấn Hương Sơn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát về điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thị trấn Hương Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn Tài nguyên
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng
4.1.4 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng
4.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.2. Đánh giá tình hìnhsử dụng đất trên địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.2.2. Tình hình biến động đất đai
4.3. Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
4.3.1. Các loại hình sử dụng đất của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình
4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.4.1. Hiệu quả kinh tế
4.4.2. Hiệu quả xã hội
4.4.3. Hiệu quả môi trường
4.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp thị trấn Hương Sơn
4.5.1. Giải pháp về chính sách
4.5.2. Giải pháp về mặt hạ tầng - xã hội, khoa học - kỹ thuật
4.5.3. Giải pháp về thị trường
4.5.4. Giải pháp về tín dụng
4.6. Định hướng sử dụng đất cho thị trấn Hương Sơn
4.6.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất
4.6.2. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan