[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Đất và vai trò của đất đối với sản xuất nông nghiệp
2.1.1. Khái niệm và quá trình hình thành đất
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong nông nghiệp
2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
2.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới
2.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam
2.3. Một số nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.3.1. Khái quát về hiệu quả
2.3.2. Hiệu quả sử dụng đất
2.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.3.4. Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.4. Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá
2.4.1. Những xu hướng phát triển nông nghiệp trên Thế giới
2.4.2. Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam
2.5. Xác định các loại hình sử dụng đất bền vững
2.5.1. Loại hình sử dụng đất
2.5.2. Cơ sở đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp
Phần 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phục Hòa
3.3.2. Điều tra hiện trạng và xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện
3.3.3. Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.3.4. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Phục Hòa
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.2.Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3.Phương pháp chuyên gia
3.4.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
3.4.5. Phương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phục hòa
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện
4.2.3. Hiện trạng các cây trồng chính năm 2014
4.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phục Hòa
4.3.1. Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.4.1. Hiệu quả kinh tế
4.4.2. Hiệu quả xã hội
4.4.3. Hiệu quả môi trường
4.4.4. Đánh giá tổng hợp của các loại hình sử dụng đất
4.5. Lựa chọn và định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Phục Hòa
4.5.1. Tiêu chuẩn lựa chọn LUT sử dụng đất bền vững
4.5.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất
4.5.3. Lựa chọn và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Phục Hòa
4.6.1. Giải pháp chung
4.6.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan