[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Bình Xa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Bình Xa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.2. Quan điểm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.2.1. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững
2.2.2. Hiệu quả sử dụng đất,sự cần thiết của việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các nhân tố ảnh hưởng.
2.3. Đánh giá loại hình sử dụng đất theo phương pháp đánh giá đất của FAO
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá
3.5.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế
3.5.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội
3.5.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường
3.5.4. Chỉ tiêu đánh giá tính bền vững
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Bình Xa.
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Bình Xa
4.3. Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã
4.3.1. Các loại hình sử dụng đất của xã Bình Xa
4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.4.1. Hiệu quả kinh tế
4.4.2. Hiệu quả xã hội
4.4.3. Hiệu quả môi trường
4.5. Lựa chọn và định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho xã Bình Xa
4.5.1. Tiêu chuẩn lựa chọn LUT sử dụng đất bền vững
4.5.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất
4.5.3. Lựa chọn và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho xã Bình Xa
4.6.1. Giải pháp chung
4.6.2. Giải pháp cụ thể
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan