[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đôn Phong huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đôn Phong huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp
2.1.2 Hiệu quả sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và ở Việt Nam
2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới
2.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
2.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp đánh giá tính bền vững
3.4.3. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
3.4.4. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
3.4.5. Phương pháp tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nghiên, kinh tế xã hội xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội
4.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Đôn Phong
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
4.3.1. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất cho trồng trọt
4.3.3. Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đôn Phong
4.3.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường
4.4. Đề xuất các giải pháp có hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong tương lai trên địa bàn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan