[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hùng An huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hùng An huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
Phần 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận.
2.1.1. Khái niệm đánh giá đất
2.1.1.1. Khái niệm về đánh giá đất đai
2.1.1.2. Một số phương pháp đánh giá đất trên thế giới
2.2. Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
2.3. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
2.3.1. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên thế giới
2.3.2. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam
2.3.3. Tình hình sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
2.4. Hiệu quả sử dụng đất và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.5. Một số kinh nghiệm sử dụng đất có hiệu quả ở Việt Nam
2.5.1. Luân canh, xen canh
2.5.2. Mô hình SALT
2.5.3. Liên tục che phủ đất bằng lớp phủ thực vật sống hay đã khô
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian thực hiện
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Hùng An năm 2014
3.3.3. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hùng An
3.3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã
3.3.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất bền vững
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.4.3.1. Hiệu quả kinh tế
3.4.3.2. Hiệu quả xã hội
3.4.3.3. Hiệu quả môi trường
3.4.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
3.4.5. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Điều kiện khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
4.1.2.1. Tình hình dân số, lao động và việc làm
4.1.2.2. Cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế
4.1.2.3. Thực trạng phát triển kinh tế của xã
4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu quả sử dụng đất của xã Hùng An
4.1.3.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên của xã Hùng An
4.1.3.2. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội của xã Hùng An
4.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang năm 2014
4.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Hùng An, huyện Bắc Quang
4.2.2. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã
4.2.2.1. Các loại hình sử dụng đất của xã
4.2.2.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.3.1. Hiệu quả kinh tế
4.3.2. Hiệu quả xã hội
4.3.3. Hiệu quả môi trường
4.3.4. Đánh giá và lựa chọn LUT cho sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả
4.3.4.1. Nguyên tắc lựa chọn LUT
4.3.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn LUT
4.3.4.3. Lựa chọn LUT
4.4. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất bền vững
4.4.1. Giải pháp chung
4.4.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan