[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt xây dựng kho ngữ vựng dựa nghĩa trong xử lý tiếng Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt xây dựng kho ngữ vựng dựa nghĩa trong xử lý tiếng Việt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TIẾNG VIỆT VÀ NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT
1.1. Tìm hiểu tiếng Việt.
1.2. Xử lý tiếng Việt trong CNTT.
1.3. Từ điển học.
1.4. Kết luận chương.
Chương 2: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHO NGỮ VỰNG TIẾNG VIỆT DỰA NGHĨA
2.1. Vấn đề xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa.
2.2. Nguồn dữ liệu của kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa.
2.3. Các công cụ hỗ trợ xây dựng CSDL và lập trình.
2.4. Kết luận chương.
Chương 3: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KHO NGỮ VỰNG TIẾNG VIỆT DỰA NGHĨA
3.1. Triển khai xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa.
3.1.1. Triển khai xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa.
3.1.2. Hoạt động.
3.1.3. Chọn lọc dữ liệu.
3.1.4. Mô hình.
3.1.5. Cấu trúc cơ sở dữ liệu.
3.1.6. Phân tích và thiết kế hệ thống.
3.2. Chương trình thu thập dữ liệu cho kho tiếng Việt dựa nghĩa.
3.2.1. Sơ đồ chương trình.
3.2.2. Các module chính của chương trình.
3.2.3. Trang Web thu thập kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa.
3.3. Đánh giá kết quả thử nghiệm.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan