[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu EU cho công ty Hải sản 404 Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu
2.1.3. Các bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU
3.1. Giới thiệu chung về công ty Hải sản 404
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
3.1.3. Mục tiêu dài hạn của công ty
3.1.4. Bộ máy tổ chức và nhân sự
3.1.5. Phương thức vận tải - bảo hiểm
3.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.2. Thực trạng xuất khẩu sang thị trường EU
CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1. Môi trường kinh doanh tại EU
4.1.1. Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt nam - EU
4.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật (P - Political)
4.1.3. Tình hình kinh tế EU giai đoạn gần đây (E – Economics)
4.1.4. Môi trường văn hóa (S - Socialcutural)
4.1.5. Môi trường công nghệ (T - Technological)
4.1.6. Thuế quan và hạn ngạch phi thuế quan
4.2. Môi trường bên ngoài công ty
4.2.1. Môi trường vĩ mô
4.2.2. Môi trường vi mô
4.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
4.3. Môi trường bên trong công ty
4.3.1. Nguồn lực của công ty
4.3.2. Chính sách của công ty
4.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE
CHƯƠNG 5 - ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC
5.1. Phân tích ma trận SWOT
5.1.1. Điểm mạnh
5.1.2. Điểm yếu
5.1.3. Cơ hội
5.1.4. Đe dọa
5.1.5. Sơ đồ phân tích ma trận SWOT
5.2. Chiến lược dài hạn
5.2.1. Đánh giá chiến lược
5.2.2. Sơ đồ ma trận QSPM
5.2.3. Phương hướng thực hiện chiến lược
CHƯƠNG 6 - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
6.1. Mô hình mạng lưới PERT
6.1.1. Trình tự công đoạn xuất khẩu sang EU
6.1.2. Mô hình mạng lưới PERT - Giải pháp thời gian
6.2. Giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào
6.3. Giải pháp về chi phí
6.4. Giải pháp cho hoạt động Marketing
6.4.1. P1 sản phẩm
6.4.2. P2 giá cả
6.4.3. P3 kênh phân phối
6.3.4. P4 xúc tiến bán hàng
6.5. Giải pháp về tài chính - rủi ro tí giá hối đoái
6.5.1. Giải pháp về tài chính
6.5.2. Giải pháp giảm rủi ro tỉ giá hối đoái
CHƯƠNG 7 - KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
7.1. Kết luận
7.2. Kiến nghị
7.1.1. Đối với doanh nghiệp
7.1.2. Đối với Nhà Nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan