[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN (REFACTORING)
1.1. Định nghĩa kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn.
1.2. Lý do nên tái cấu trúc mã nguồn.
1.3. Khi nào thực hiện tái cấu trúc mã nguồn.
1.4. Áp dụng kỹ thuật tái cấu trúc để cải tiến mã nguồn.
1.5. Kết luận và nhận xét.
Chương 2: TÁI CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE REFACTORING)
2.1. Phát triển cơ sở dữ liệu theo quy trình tiến hóa.
2.2. Định nghĩa kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu.
2.3. Quy trình thực hiện.
2.4. Triển khai ứng dụng.
2.5. Kết luận và nhận xét.
Chương 3: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
3.1. Tái cấu trúc cơ sở dữ liệu chương trình hồ sơ tuyển sinh Đại học.
3.2. Tái cấu trúc cơ sở dữ liệu chương trình quản lý thư viện.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan