[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chế độ ăn cho lợn rừng nái F1 (Đực rừng x nái Địa phương) đến sinh trưởng của lợn con theo mẹ

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chế độ ăn cho lợn rừng nái F1 (Đực rừng x nái Địa phương) đến sinh trưởng của lợn con theo mẹ
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Thông tin về lợn rừng và chăn nuôi lợn rừng ở Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm sinh sinh lý sinh dục của lợn nái
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn lợn nái
2.1.4. Đặc điểm sinh trưởng của lợn con
2.1.5. Đặc điểm cơ quan tiêu hoá và dịch tiêu hóa của lợn con
2.1.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tiêu hóa của lợn con
2.1.7. Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn nái
2.2. Tình hinh nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Điạ điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Công tác phục vụ sản xuất
3.3.2. Chuyên đề nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Kết quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng các loại lợn tại Chi nhánh NC&PT động thực vật bản địa
4.1.2. Kết quả công tác thú y
4.1.3. Các kết quả khác
4.2. Kết quả nghiên cứu chuyên đề khoa học
4.2.1. Kết quả nghiên cứu tình hình mắc bệnh đường tiêu hóa của lợn thí nghiệm
4.2.2. Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ nuôi sống của lợn con thí nghiệm
4.2.3. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tích lũy của lợn con thí nghiệm
4.2.4. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tuyệt đối của lợn con thí nghiệm
4.2.5. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tương đối của lợn con
4.2.6. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con thí nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI, ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan