[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học ADE Selplex đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt tại xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên Hải Phòng - Lê Văn Trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học ADE Selplex đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt tại xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên Hải Phòng - Lê Văn Trọng
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của giống lợn ngoại nuôi thịt
2.1.2. Hiểu biết về chế phẩm sinh học ADE - Selplex
2.1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định các chỉ tiêu
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả của chuyên đề
4.2.1. Ảnh hưởng của chế phẩm ADE - Selplex đến khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm
4.2.2. Ảnh hưởng của chế phẩm ADE - Selplex đến khả năng chuyển hóa thức ăn của lợn thí nghiệm
4.2.3. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến khả năng kháng bệnh của lợn thịt thí nghiệm
4.2.4. Hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học đến chi phí thuốc thú y/kg tăng KL lợn thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan