[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu và stylo đến khả năng sinh trưởng của vịt CV Super Meat nuôi tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu và stylo đến khả năng sinh trưởng của vịt CV Super Meat nuôi tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Một số thông tin về cây keo giậu và stylo
2.1.2. Cơ sở khoa học về khả năng sản xuất của thủy cầm
2.1.3. Sử dụng bột thân lá cây thức ăn họ đậu làm thức ăn cho gia cầm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bột cây Keo Giậu và Stylo trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng vịt CV Super Meat
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cây Keo Giậu và Stylo trong khẩu phần đến tỷ lệ sống và khả khả năng sinh trưởng của đàn vịt thí nghiệm
4.1.1. Tỷ lệ nuôi sống của đàn vịt thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.1.2. Khả năng sinh trưởng của đàn vịt thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột lá keo giậu và Stylo trong khẩu phần đến tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng của vịt thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan