[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất thịt của gà F1 (Chọi × Lương Phượng) nuôi tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất thịt của gà F1 (Chọi × Lương Phượng) nuôi tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Sức sống và khả năng nhiễm bệnh
2.1.3. Khả năng sinh trưởng, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
2.1.4. Khả năng chuyển hóa thức ăn và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.5. Khả năng cho thịt, chất lượng thịt và các yếu tố ảnh hưởng
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.3. Một vài đặc điểm của gà thí nghiệm
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Thời gian nghiên cứu
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ số theo dõi
3.4.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
3.4.2. Thực hiện quy trình chăm sóc gà F1 (Chọi × Lương Phượng)
3.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.5.1. Tỷ lệ nuôi sống (%)
3.5.2. Sức sinh trưởng
3.5.3.Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn
3.5.4. Chỉ số sản xuất PI
3.5.5. Chỉ số kinh tế EN
3.5.6. Khảo sát năng suất thịt
3.6. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.4. Kết luận
4.2. Kết quả nghiên cứu chuyên đề khoa học
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
4.2.2. Khả năng sinh trưởng
4.2.3. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn
4.2.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế
4.2.5. Năng suất thịt của gà thí nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan