[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của mùa vụ tới khả năng sản xuất của gà Isabrown giai đoạn hậu bị nuôi trong chuồng kín tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của mùa vụ tới khả năng sản xuất của gà Isabrown giai đoạn hậu bị nuôi trong chuồng kín tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học và của đề tài
2.1.1. Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh sản gia cầm
2.1.2. Giới thiệu về gà thí nghiệm
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng khả năng sản xuất của gia cầm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
2.3. Đặc điểm của gà Isabrown
2.4. Đặc điểm của phương thức nuôi chuồng kín
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.
3.4.2. Phương pháp theo dõi
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỉ lệ nuôi sống
4.2.2. Khối lượng gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2.3. Tỷ lệ đồng đều và kỹ thuật điều chỉnh
4.2.4. Khả năng sử dụng thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.5. Tình hình nhiễm một số bệnh ở gà thí nghiệm
4.2.7. Chi phí trực tiếp cho 1 gà hậu bị
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan