[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2010 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý
2.1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn
2.2. Thực tiễn đô thị hóa trên Thế giới và ở Việt Nam
2.2.1. Tình hình đô thị hóa trên thế giới
2.2.2. Đô thị hóa ở một số nước trên Thế giới
2.2.3. Tình hình đô thị hóa ở Việt Nam
2.3. Những nghiên cứu về đô thị hóa trên Thế giới và Việt Nam
Phần 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất xã Quyết Thắng
3.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới quản lý, biến động sử dụng đất trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
3.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới đời sống của người dân trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
3.2.4. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân trước sự phát triển của đô thị
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu số liệu
3.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.3.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất xã Quyết Thắng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên
4.1.2 Tài nguyên
4.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội
4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường
4.1.4. Tình hình sử dụng đất tại xã Quyết Thắng – Thành Phố Thái Nguyên
4.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới quản lý đất tại xã Quyêt Thắng
4.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới quản lý đất tại xã Quyết Thắng
4.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất và tình hình sử dụng đất nông nghiệp
4.3. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới đời sống của người dân trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
4.3.1. Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến thu nhập và việc làm của người dân
4.3.2 Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến đời sống xã hội của người dân
4.4. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân trước sự phát triển của đô thị
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa xã Quyết Thắng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan