[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh Nova – Amoxicol vào khẩu phần ăn của lợn nái ngoại đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại Công ty cổ phần Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh Nova – Amoxicol vào khẩu phần ăn của lợn nái ngoại đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại Công ty cổ phần Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và yêu cầu của đề tài
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con
2.1.2. Hiểu biết về kháng sinh
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.2. Kết quả nghiên cứu đề tài
4.2.1 Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn mẹ đến khả năng sinh trưởng của lợn con theo mẹ
4.2.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh cho lợn mẹ đến khả năng chuyển hóa thức ăn của lợn con
4.2.3. Ảnh hưởng của kháng sinh đến khả năng kháng bệnh của lợn con thí nghiệm
4.2.4. Hiệu quả sử dụng kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn mẹ đến chi phí thuốc thú y/kg KL lợn con
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan