[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CĂN CỨ PHÁP LÝ
2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC
2.2.1. Cơ sở lý luận về công nghiệp
2.2.2. Cơ sở lý luận về công nghiệp hóa
2.3. THỰC TIỄN CÔNG NGHIỆP HÓA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
2.3.1. Tình hình công nghiệp hóa trên Thế giới
2.3.2. Tình hình công nghiệp hóa tại Việt Nam
2.3.3. Tình hình công nghiệp hóa tại Hà Nội
2.3.4. Tình hình công nghiệp hóa tại Thành phố Hố Chí Minh
2.3.5. Tình hình công nghiệp hóa tại Thái Nguyên.
2.4. Cơ sở khoa học về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.4.1. Cơ sở về sử dụng đất bền vững.
2.4.2. Vấn đề hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất.
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Điềm Thụy
3.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của CNH đến đất nông nghiệp
3.3.3. Đánh giá ảnh hưởng của CNH đến đời sống của các hộ nông dân có đất bị thu hồi.
3.3.4. Đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trong quá trình CNH tại xã Điềm Thụy.
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4.1. Chọn điểm nghiên cứu.
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu.
3.4.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất.
3.4.4. Phương pháp xử thống kê toán học, tổng hợp, so sánh và phân tích số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỀM THỤY - HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1.1.Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến CNH của xã Điềm Thụy.
4.2. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CNH ĐẾN ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ ĐIỀM THỤY
4.2.1. Ảnh hưởng của CNH đến thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Điềm Thụy
4.2.2. Ảnh hưởng của CNH đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.
4.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CNH ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI
4.3.1. Thực trạng đời sống kinh tế của các hộ nông dân bị thu hồi đất do CNH
4.3.2. Tình hình biến động đất nông nghiệp của các hộ điều tra
4.3.3. Thực trạng chuyển đổi hoạt động kinh tế của hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất
4.3.4. Tình hình sử dụng tiền bồi thường đất đai của các hộ nông dân
4.3.5. Kế hoạch của các hộ dân trong thời gian tới.
4.3.6. Đánh giá sự ảnh hưởng của CNH tới đời sống kinh tế - xã hội của các hộ thông qua các câu hỏi định tính
4.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH CNH TẠI XÃ ĐIỀM THỤY
4.4.1. Các giải pháp chung
4.4.2. Các giải pháp liên quan tới chính quyền xã Điềm Thụy.
4.4.3. Các giải pháp đưa ra cho các hộ nông dân
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan