[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến thu nhập của người dân tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến thu nhập của người dân tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Căn cứ pháp lý
2.1.1. Các văn bản trung ương
2.1.2. Các văn bản địa phương
2.2. Cơ sở lý luận khoa học
2.2.1. Cơ sở lý luận về công nghiệp
2.2.2. Lý luận về công nghiệp hóa
2.3. Thực tiễn công nghiệp hóa trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình công nghiệp hóa trên thế giới
2.3.2. Thực tiễn công nghiệp hóa ở Việt Nam
2.3.3 Thực trạng quá trình công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm vào thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Sơn Cẩm ảnh hưởng đến đất nông nghiệp
3.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến đất nông nghiệp
3.3.3. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến đời sống hộ nông dân tại xã Sơn Cẩm
3.3.4. Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế mất đất nông nghiệp và đảm bảo, nâng cao đời sống kinh tế của hộ nông dân mất đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa tại xã Sơn Cẩm
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu thông tin
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Sơn Cẩm ảnh hưởng đến đất nông nghiệp
4.1.1. Đặc điểm của điều kiện tự nhiên của xã Sơn Cẩm
4.1.2. Đặc điểm của điều kiện kinh tế - xã hội của xã Sơn Cẩm
4.1.3. Đánh giá tiềm năng, cơ hội và hạn chế của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự pháp triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa của xã Sơn Cẩm
4.2. Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến đất nông nghiệp
4.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến tình hình sử dụng đất nông nghiệp
4.2.2. Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
4.3. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến đời sống hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại xã Sơn Cẩm
4.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra
4.3.2. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến tình hình biến động đất nông nghiệp của các hộ điều tra
4.3.4. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến kinh tế của các hộ mất đất nông nghiệp
4.3.5 Tình hình sử dụng tiền bồi thường đất đai của các hộ điều tra
4.3.6. Đánh giá sự ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến đời sống của hộ nông dân mất đất nông nghiệp thôn qua các câu hỏi định tính
4.3.7. Kế hoạch ngắn hạn của các hộ dân trong thời gian tới
4.4. Đánh giá chung tác động của công nghiệp hóa đến đất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Cẩm
4.4.1. Tác động tích cực
4.4.2. Tác động tiêu cực
4.5. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế mất đất nông nghiệp và đảm bảo, nâng cao đời sống của hộ nông dân mất đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa tại xã Sơn Cẩm
4.5.1. Những giải pháp chung
4.5.2. Các giải pháp từ phía Nhà nước
4.5.3. Nhóm giải pháp liên quan đến chính quyền xã Sơn Cẩm
4.5.4. Giải pháp đưa ra cho các hộ nông dân
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan