[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát, sỏi tới môi trường huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát, sỏi tới môi trường huyện Phú Bình 
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
2.2.1. Tình hình khai thác cát, sỏi tai một số địa phương trong cả nước
2.2.2. Tình hình khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.2.3. Tình hình khai thác cát, sỏi tại huyện Phú Bình giai đoạn trước
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.2.1. Khái quát sơ lược về điều khiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Đánh giá hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông cầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác cát, sỏi tới môi trường huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.2.4. Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động do hoạt động khai thác cát, sỏi tới môi trường huyện Phú Bình
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.3.2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
3.3.3. Phương pháp lấy mẫu
3.3.4. Phương pháp phân tích
3.3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHÊN CỨU
4.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội
4.1.3. Dân số, lao động việc làm và thu nhập
4.1.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
4.3. ĐÁNH GIÁ ẢNh HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI TRÊN SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN PHÚ BÌNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG
4.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường nước
4.3.2. Ảnh hưởng đến môi trường không khí.
4.3.3. Các ảnh hưởng khác.
4.3.4. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi tới môi trường huyện Phú Bình
4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TỚI MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
4.4.1. Đánh giá chung
4.4.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tới môi trường nước
4.4.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tới môi trường không khí
4.4.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới con người
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan