[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp đường vào khu phục vụ lễ hội Chùa Hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp đường vào khu phục vụ lễ hội Chùa Hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
2.1.1.1. Bồi thường
2.1.1.2. Hỗ trợ
2.1.1.3. Tái định cư
2.1.2. Các trường hợp và hình thức thu hồi
2.1.3. Thu hồi và quản lý quỹ đất đã thu hồi
2.1.4. Bồi thường tái định cư cho người có đất bị thu hồi
2.1.5. Thẩm quyền thu hồi đất
2.2. Cơ sở pháp lý của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.1. Những văn bản của Chính phủ và cơ quan Trung ương
2.2.2. Những văn bản của địa phương
2.3. Tình hình giải phóng mặt bằng trên thế giới và trong nước
2.3.1. Tình hình giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.3.1.1. Trung Quốc
2.3.1.2. Australia
2.3.1.3. Thái Lan
2.3.1.4. Nhận xét, đánh giá về bồi thường GPMB ở các nước trên thế giới
2.3.2. Tình hình GPMB tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước
2.3.2.1. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
2.3.2.2. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Phú Thọ
2.3.3. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Thái Nguyên
2.3.3.1. Chính sách về bồi thường đất
2.3.3.2. Chính sách bồi thường về tài sản
2.3.3.3. Chính sách hỗ trợ
2.3.3.4. Chính sách tái định cư
2.3.4. Ưu, nhược điểm về tình hình GPMB trong thời gian qua
2.3.4.1. Những mặt đạt được
2.3.4.2. Những mặt thiếu sót, vướng mắc và yếu kém
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội.
3.3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
3.3.1.3. Tình hình quản lý đất đai
3.3.2. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án
3.3.3. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng qua ý kiến người dân
3.3.4. Một số thuận lợi, khó khăn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp thống kê tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan