[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc địa phận phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc địa phận phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát cơ sở khoa học về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
2.1.1. Bồi thường
2.1.2. Hỗ trợ
2.1.3. Tái định cư
2.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường và GPMB
2.3. Cơ sở khoa học của công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
2.3.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.3.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.3.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.4. Một số văn bản của tỉnh Thái Nguyên liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
2.5. Chính sách đền bù, tái định cư của một số nước trong khu vực và một số tổ chức ngân hàng quốc tế
2.5.1. Trung Quốc
2.5.2. Tình hình thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng ở Úc
2.5.3. Tình hình thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng ở Thái Lan
2.5.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
2.6. Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số thành phố trong cả nước
2.6.1. Công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
2.6.2. Công tác giải phóng mặt bằng ở TP Hồ Chí Minh
2.6.3. Công tác giải phóng mặt bằng ở tỉnh Vĩnh Phúc
2.7. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hiện nay
2.7.1. Đặc điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
2.7.2. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo
2.7.3. Về tổ chức bộ máy thực hiện
2.7.4. Kết quả bồi thường GPMB từ năm 2010 - 2013
2.7.5. Những tồn tại và nguyên nhân
2.7.6. Bài học kinh nghiệm
2.8. Quy trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra đánh giá cơ bản về phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Giới thiệu về dự án
3.3.2. Đánh giá công tác BTGPMB dự án nâng cấp đường Việt Bắc - Thái Nguyên, địa phận phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
3.3.3. Ảnh hưởng của công tác BTGPMB đến đời sống người dân khu vực GPMB
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác GPMB và đề xuất phương án giải quyết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp phân tích xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Quang Trung (khu vực quy hoạch dự án)
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Tình hình sử dụng đất và quản lý đất đai
4.1.4. Tình hình dân số tại khu vực giải phóng mặt bằng (QHDA)
4.1.5. Tình hình lao động và việc làm của người dân khu vực GPMB
4.1.6. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên
4.1.7. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Đánh giá công tác GPMB dự án nâng cấp đường Việt Bắc, địa phận phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
4.2.1. Tổng quan về dự án
4.2.2. Kết quả thực hiện công tác GPMB dự án nâng cấp đường Việt Bắc
4.2.3. Đánh giá việc thực hiện các qui định, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường, GPMB
4.2.4. Đánh giá phương án thu hồi, bồi thường, GPMB của dự án
4.2.5. Đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB của dự án
4.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC GPMB ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN
4.3.1. Đánh giá về chính sách hỗ trợ và công tác bố trí tái định cư
4.3.2. Chính sách hỗ trợ
4.3.3 Chính sách tái định cư
4.3.4. Đánh giá công tác GPMB qua ý kiến người dân
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác GPMB của thành phố và đề xuất phương pháp giải quyết
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác GPMB
4.4.2. Đề xuất phương án giải quyết và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường GPMB
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan