[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá biến động giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá biến động giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Căn cứ pháp lí .
2.1.2. Cơ sở lí luận và thực tiễn
2.2. Tổng quan về bất động sản và thị trường Bất động sản
2.2.1. Khái niệm, đặc tính của Bất động sản
2.2.2. Khái niệm, vai trò, đặc tính và chức năng của thị trường Bất động sản
2.3. Khái quát về giá đất và định giá đất
2.3.1. Khái niệm, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng giá đất
2.3.2. Khái niệm, thông tin, nguyên tắc, phương pháp Định giá đất
2.4. Tình hình biến động giá đất trên thế giới và việt nam
2.4.1. Tình hình biến động giá đất trên Thế Giới
2.4.2. Tình hình và nguyên nhân biến động giá đất ở Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp.
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp.
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu.
3.4.4. Phương pháp chuyên gia.
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của thị trấn Hùng Sơn.
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên thị trấn Hùng Sơn.
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn.
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai thị trấn Hùng Sơn
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn
4.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Hùng Sơn ảnh hưởng tới sử dụng đất.
4.3.1. Thuận lợi
4.3.2. Khó khăn
4.4. Đánh giá tình hình biến động giá đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014.
4.4.1. Sơ lược về điều kiện cơ bản thị trấn Hùng Sơn.
4.4.2. Tình hình biến động giá đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014.
4.4.3. Đánh giá tình hình biến động giá đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn thông qua ý kiến của người dân và cán bộ quản lí.
4.5. Nguyên nhân và xu hướng biến động giá đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.5.1. Xu hướng biến động giá trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn.
4.5.2. Nguyên nhân biến động giá đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn.
4.6. Đề xuất một số giải pháp giúp bình ổn giá đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan