[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium willd) do nấm ceratocystis gây ra tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium willd) do nấm ceratocystis gây ra tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.1. Thế giới
2.1.2. Nghiên cứu về bệnh hại keo
2.1.3. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis
2.1.4. Nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh
2.3. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.1. Trong nước
2.3.2. Nghiên cứu về bệnh hại keo
2.3.3. Nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh
2.4. Thông tin chung về Keo tai tượng
2.4.1. Phân loại khoa học
2.4.2. Đặc điểm hình thái
2.4.3. Đặc điểm sinh thái
2.4.4. Phân bố địa lý
2.4.5. Giá trị kinh tế
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của nấm gây bệnh
3.3.3. Ngiên cứu mức độ bị bệnh và mức độ bệnh hai của nắm ceratocystis gây ra
3.3.4. Đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng trồng tại Thái Nguyên
3.4.2. Phương pháp đánh giá thiệt hại của bệnh đối với rừng trồng Keo tai tượng và keo lai
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh thái của nấm gây bệnh
3.4.4. Ảnh hưởng của độ dốc đối với sự phát triển của bệnh hại Keo tai tượng
3.4.5. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng
4.1.1. Kết quả phân lập và mô tả đặc điểm hình thái của nấm bệnh
4.1.2. Đặc điểm sinh thái của nấm gây bệnh
4.2. Ảnh hưởng của độ dốc đối với sự phát triển của bệnh hại Keo tai tượng
4.2.1. Tỷ lệ bị hại (P%) mức độ bị bệnh (R%) của bệnh hại mấn cây keo tai tượng ở rừng trồng khu vực nghiên cứu.
4.2.2. Xác định tỷ lệ bị bệnh (P%) và mức độ bị bệnh (R%) của nấm bệnh hại kai tượng theo giá trị trung bình Các OTC
4.3. Đề xuất một số biện pháp phòng trừ chung đối với nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo tai tượng
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan